Üzenet a hegyről

Mindennapi gondolatok a virágos Magyarországért és a szivárványkövek fényesítéséért...

részlet .Marianne de Pluer -től egy tudós szemével a mayákról


A mayák univerzális nyelve a matematika volt és e nyelvhez szerencsére nincs szükségünk tolmácsra. Ennek köszönhető, hogy ma viszonylag igen könnyen érthetőek a ránk hagyott magyarázatai, ismertetései. Ma a papjait már nem találhatjuk meg, hiszen a szó legszorosabb értelmében eltűntek az i.u. 830-as években, de szent írásait a piramisok köveibe vésve láthatjuk.

Gyönyörködhetünk a kódexeiben, a csodálatos rajzos írásaiban és minden sorának a megértése után meg kell állunk, és gondolkoznunk  kell azon, hogy mennyire értelmes és logikus gondolkodású emberek voltak. 

Ismerték a kuantikus számolási módszert és csakis ezzel tudták megadni a ciklusokat, hiszen ciklusokon épül fel az egész Világmindenség, a magnetikus, az elektromagnetikus energiák ereje által. A csillagállásokból jósolták előre a földrengéseket, ahol újból ezek az erők hatnak egymásra és sugározzák az energiáikat a Földanyára 


Könyvek, tudományos cikkek sorai jelentek meg e misztikus népről már igen régen, de valójában  egyik sem  tudott igazi képet adni ez őskultúrájú  emberekről. Sok mese, legenda járja a világot, mely igen messze áll attól a valóságtól, mely felülmúlja ezeket a mítoszokat!

Hihetetlennek tűnne, ha azt mondanánk, hogy precíz számításaikkal meg tudták adni előre a földrengések dátumait, a Nap és Holdfogyatkozások idejét, melyet ma még a legtanultabb  tudós sem tud előre meghatározni!

Csillagászati tudománya, matematikai ismeretsége, sőt az akkori időben elképzelhetetlen galaktikai kozmológiája  emelte ki más amerikai,  indián, piramisépítő  népek közül a mayák tudósait.

Minden bizonnyal állíthatjuk, hogy ez a nép rendelkezett a legmagasabb szintű tudománnyal ezen a területen és még ma is  elcsodálkozunk nemcsak az újabb, mindennapos  ismereteiknek a felfedezésén, hanem alapul is vesszük egy további kutatásainknál.

Ha az amerikai indián népek eredetét  és faját keressük, akkor először mindig azokhoz a csontvázleletekhez kell fordulnunk, melyek a mai őshonos népek előtti időből  valók. Kétméteres magasságú, színes, vörös bőrű fajú népek voltak és semmiféle rasszi összefüggésben nem álltak az Ázsiából ide vándorló indiánokhoz és ki kell emelnünk, hogy a maya  területeken sohasem  élt ősi, gyűjtögetésből élő primitív faj. Semmiféle ilyen arqueolikus leleteteket nem találtak eddig.

Ennek az ősi, ott élő  népnek egy megmaradt része a Magellanes-féle földkörüli utazásnál még megtalálható volt a Tűzföldön, melyről írásos emlékeink is vannak.


A maya Biblia, a POPUL VUH ékes szavú leírása után bátran mondhatjuk, hogy  a maya nép keletről vándorolt erre a földrészre. Legendái megegyeznek a ránk maradt babilóniai legendákkal, Zigguráttal mely nem lehetett más mint egy hatalmas piramis, a Tiamat isteni személlyel, az itteni csillagászati tudománnyal, a nulla számjegy használattal, a kettős naptárral melyek összefoglalták az ősi HOLD és NAP kultuszi időmértéket. A holdnaptár tudós  használóit Babilóniában húszas számolóknak nevezték és nem voltak mások, mint a KÁLDEUSI papok. Ott készítették el először az úgynevezett horoszkópos naptárt is, melyet még a mai napig is használnak a Mayaföldön és ezt nevezik maya naptárnak.


A nyelvészeti vizsgálatnál nagy segítségünkre sietett a mexikói Eulália Guzman  antropológusnő,  aki az 50-es években meg tudta állapítani azt, hogy a nyelvüknek az alapja egy ősi kínai nyelvnek egy változata melyet mi tovább kutattunk a számjegyeinek a segítségével és megadott egy indiai eredetű NAGA nyelvet és igen érdekesen  a NAGA-MAYA idiómát  utoljára Babilóniában használták és ez nem más mint maga az itteni mayáknak a nyelve.

Ez az  ősi beszédmód, a NAGA-MAYA nyelv két különböző nyelv összetételéből  született meg ahol a MAYA  rész az Illúziónak, a Mágiának  a megnevezése  egy ősi papi rendjüknek  a neve után maradt fenn.  Ez a nyelv két különböző kultúrát és annak a nagyságát emeli fel a régi időkből és forrasztja egyé. Megismerteti  velünk a HOLD istennőnek a kezdetleges tudományú népet és azoknak a még egyszótagos NAGA nyelvét - valamint a későbbi Napkultuszt tanítóknak a saját különleges MAYA-MAGI beszédmódját. Pontosan a Maya nyelvi rész lesz az mely megegyezik a mi MAGYAR nyelvünknek a szavaival. Már ezzel a ténnyel bizonyítható lenne az, hogy a magyar nyelvünk és népünk gyökere nem tartozott sohasem ezekhez az őshonos népekhez, hiszen nem a NAGA beszédmód lesz azonos.

A Naga Maya idomának a felismerése igen fontos adat lesz nemcsak a Maya népnél, hanem a mi saját népünknél is - hiszen  a MAYA és a MAGI SZÓNAK EGY ÉS UGYANAZON jelentése, ez a szó adja meg a népünknek a nevét is!

MAGI-ÁR megnevezését és a MAHI-ÁR szó a maya nyelvben megegyezett megint csak a mi NAP szavunkkal és jól tudjuk, hogy őseink a nagy napkultuszi népek csoportjába tartozott és ma büszkén be is tudjuk bizonyítani, hogy őseink e kultúrának a tanító papjai is voltak.

Ezt a mayák által használt nyelvet, a Naga-Maya idiómát vagy ennek egy, avagy több dialektusát megint csak igen jól ismerték Babilóniában, igen közel az mai Észak-Iráni területekhez, azon részekhez melyen a MAGIÁR papjaink uralkodtak a nagy Asszír Birodalmon belül, de mindannak ellenére, hogy sokáig nem igen ismeri  el a nagy Asszír történelem a mayai rendek tevékenységét akik ott éltek a Magyar papok mellett és csak akkor kapjuk meg a megnevezésüket amikor a perzsa hódítók elől  a magiár papoknak menekülniük kellett azon az időben, amikor az Asszír Birodalom már két fővárossal rendelkezett és az egyik éppen ÉKBATANA lett azaz az ÉKES  PAPOK  nevét kapta meg a Maya-MAGYAR nyelv  által. ÉK-ABATAN (ékes - apa - tana) és ennek a férfiuralmat jelentő  névnek a változta lesz  ÉKBALAM a mexikói Mayaföldön ahol a balam szó papot jelent a naga-maya nyelven.

Balam Lama. Ezt a nevet azzal tudjuk megmagyarázni, hogy a Naga Maya idióma a mai napig is megőrizte az ősi Magyar nyelvnek azon sok szavait, melyek éppen a NAPKULTUSSZAL vagy a NAPHITTEL függenek össze. 

Ez megint igen fontos a mai magyarságunknak, mivel népünk az utolsó fájdalmas és harcos kétezer éves múltjában csak a  félhomályos őstudatában tudta megtartani a ősi tudományos ismereteiket, míg a maya-féle papok a piramisok  köveibe vésve adták tovább a jövendőnek! Így kaphatjuk vissza most az elveszett tudományunkat, hitünket és maguk a mayák így segítették az ősi tanítójaiknak az utódait, a MAGYAROKAT AZ ÚJRAÉBREDÉSHEZ!


Mindezek után természetesen el kell fogadnunk, hogy a nyelvünk a magyar nyelv  nem tartozik egy nyelvcsoportba sem! Ez egy igen ősi, legalább  egy 13000 éves közös papi nyelv maradványa  és ezzel tanították a világ minden részén a papok  és a tanítások útján maga után hagyta  nyelvi hagyatékát a nevek által, ugyanúgy mind a naphitű papi, magyar szavaikat más nyelvekben is.

Ez a egyik nagy titka nemcsak a Maya Népnek, hanem a Magyarságunknak is.

Nem tartozik nyelvünk egy nyelvcsoportba sem, de könnyen megtaláljuk az eredetét az ősi HYBERBOREUSZBAN. Ott jelenik meg először, mint egy elfogadott nyelv a Napkultúra megjelenésével. Innen indul el Eurázsia minden holdkultuszi őshonos népéhez, népének a meghódítására!

Így leszünk szumérok, etruszkok,  hunok, ugurok, mongolok és türkök  sok kutatónak a szemében, pedig igazából csak magyarok vagyunk fajilag mindannak ellenére, hogy magyar törzsek tanították a szumérokat, de azok csak szumérok maradtak, ugyanúgy mint a sémi (amely kifejezés nem a mai értelemben értendő) etruszkok avagy az ázsiai hunok, ugorok vagy éppen mongolok!

A honfoglaló ősi magyarokhoz szegődött többféle ázsiai népcsoportoknak a tanítói  is a MÈD törzsekből kiváló Magiár eredetű  papok voltak és ezért sorolják sokszor népünket ezekhez a fajokhoz, pedig a mag, a gyökér nem tartozott ezekhez a rasszokhoz!

Tudunk a hunokról, a török eredetű hunokról, a tíztörzsű ugorokról, ahol a magyarság a tanító törzse, éppen az ötödik törzsi szerepet töltötte be, mely mindig egy papi rendnek a szimbolikus száma volt világszerte.

Közép-Amerika neve hivatalosan Meso-Amerika és ez a terület volt a Mayák ismert birodalma, világa. Sokan a maya kultúrában egy önmagában kifejlődő kultúrát látnak, mely valójában nem így van.  Az utóbbi időkben a modern archeológia világosan ki tudta mutatni, hogy a mayai, a zapotekai  és teotihaukani kultúra az OLMEK kultúra magjából fejlődik tovább  Amerikában, abból a kultúrából, melyet ma a legősibbnek fogadnak el Mexikóban, melyet ma a Mayaföldtől északabbra fekvő Venta-féle kultúrának nevezünk. Őket hívjuk «ELŐ MAYÁK»-nak.

OLMEK-MAK-MAGI-ÁR! tehát már ennél az ősi kultúránál feltehető lenne  megint egy magiár-féle papi rend és nemcsak a neve után, hanem a tudása által is.

Híressek a  kőből kifaragott hatalmas olmék fejeik által,  melyet maguk után hagytak, melyek ma is láthatók - ezek az ún.  «BABY ARCOK» - melyek kitűnően bemutatják ennek a kultúrának már sötétbőrű őshonos népének a faját, de mi  már megtaláltuk ennél a népnél a «fehérbőrű» papi rendnek az emlékeit is.

Az Olmék kultúra tehát egy vulkanikus és kemény kövekből készített kőfaragásos szobrok kultúrája volt, és az emberi és állati szobrok mellett  már vannak  vallásos motívumai  is. Az oltárkövei nagyon hasonlók az általunk ismert katolikus templomok oltáraihoz, melynek faragott díszítő motívumai egy igazi nagy művészetet mutat be.

Igen, az OLMÉK kultúra már egy őshonos népnek a kultúrája volt, tehát egy átvett, megtanult kettős, hold és nap kultúra lett amit attól az  ősi papi rendtől vett már át, melyhez a magyar őseink is tartoztak.

És mivel bizonyíthatjuk be ezt? A fennmaradt fehér emberfejeket kifaragott szobrokkal, melyek már pontosan azon helyeken találhatók meg a yucatáni Mayaföldön, ahol kiformálódott a későbbi maya kultúra az Olmék kultúrából, mint pld. KABAH-ban.  Az itt megtalálható álarcok használata fejezi ki ennek a kultusznak az formálódási idejét. A mayáknál eddig beszélhetünk háromféle PAPI fajról az első az álarcos nem mayafajú uralmi rendről ad vallomást, melynél az álarc eltakarja  a szemeket ugyan, de a fejformája és a testalkata, és főleg a bajusz jelenléte egy fehér fajra utal. A második  szobor is egy fehér emberű papi rendről beszél, egy simaarcú szakáll és bajusz nélkül és végül a ma is jól ismert maya különleges arcformájú  papjairól. Ugyanígy megtalálható már a későbbi időkben a fehérpapot képviselő CHAK MOL szobor is több helyen, mely mindig a emberi élőszívet áldozó papokat ábrázolta akiknek  a Nickname volt CHAK MOL és sajnos az igazi nevük nem maradt az utókorra. A régebbi kutatások arra mutatnak, hogy ez CHAK MOLÁ  az i.u.-i  925 évek után került a maya kultúrába a TOLTÉK hódítók  által.

Chak volt az esőisten neve a mayáknál és az áldozatokat neki ajánlották fel, hiszen eső nélkül nem lehetett aratni és nem lehetett elegendő élelme a népnek.

Az indián kultúra 3000 ezer évet élt csupán mint kultúra! A i.e. 1500-tól a spanyol hódításig azaz az  i.u.-i  1500-as évekig.

A maya kalendárium, naptár eredete az indiai, ázsiai kettős  időszámítással rendelkezik, azaz magába foglalja a hold időszámítást és egy 365 napjárási évet. A holdnapos számítását igen jól ismerjük a babilóniai kultúrából, mint a húszas számolást amit a mayák TZOLKIN-nak neveztek. 13 x 20 napos hónap adta ki a 260 napos holdi évet.

HAAB volt a 365-ös napos időmértéküknek a neve, melyet 18 hónapra osztottak fel azaz 18 x 20 napos hónapra melyhez hozzáadták még az  5 elveszett napot és ezeket az év végi ünneplésre használták fel. Ezen kívül a mayák ismerték és használták a 18 hónapos horoszkópi naptárt is, melyet szintén jól ismerünk a KALDEUSI papok által és megint csak Babilóniában.

Írása egy igen magas szintű képírás még, melyeknek a betűjegyeit ma már megfejtették ugyan, de nem magát az olvasását, mert elképzelhetően egy szövegnek többféleképpen való olvasása volt lehetséges, és így egy írásmű több szövegeket adhatott ki magából. Itt is újból találkozhatunk a Magyar nyelvnek az egyenes és fordított olvasásával, avagy a rovásírás sorainak időnkénti felcserélésével.


Azt hiszem, hogy nem igen járnak messze az igazságtól, mivel maguk ezek HUD-HUN a népek lettek azok, akiket tanított, átformált a magyarféle papirend.

Ez az a közösség, mely egybeforrasztja a világ sok részén a sok különböző fajú népeket, akiket sok kutató mint rokon népeket tüntet fel a mai napig is - és amely igen messze áll a valóságtól.


Nem győzöm elégszer hangoztatni, hogy nem vagyunk még finnek, egyiptomiak vagy éppen kussiták sem - sem fajilag, sem nyelvileg. Magyarok vagyunk, az a tudós nép mely sok-sok ezer éven át tanított hitet, nyelvet és kultúrát - sőt formáltak sok különböző népet, vallást és beszédmódot  minden 2160 év után.

Ők formálták át az egyszerű, primitív ősi népeket!

Ez az ősi Papirend  a tudományuk átadásával lettek e népeknek az Urai, betöltve minden vezető szerepet!

Ők lettek az államfők, katonai vezérek, tanítók és papok. És így kapták meg az AR napjelentésű szó után az UR nevüket a holdkultuszt elismerő U betűvel a hold neve után.

U -luna, hud, hiú szavak után a nőnemet képviselő a femenin jellegű HOLD KULTÚRA szimbóluma volt. Velük születtek meg az első Istennők abban a békés, háború nélküli időszakban, melyet a Nagy Történelem a Boldog Időknek ismer el!


A Tudományt tanítók csodálatos szerepét veszítette el a népünk 2000 évvel ezelőtt, és most jött el az ideje, hogy  felébredjen mély álmából ez az ősi mesternép és tanítsa a régi, való tudományát és vezesse a világot tovább egy új, szebblétű Civilizációba!

Ezeknek a közös eredetű papoknak a képzettsége, a matematikai tudománya vitte el a népeket a Nagy Asztronómia megismeréséhez. Minden piramis központban még a mai napig fennáll legalább egy  asztronómiai megfigyelő, persze minden modern csillagvizsgáló apparátusok nélkül, hiszen ezt a technikát nem ismerték. Szerszámuk csak a számolási tehetségük és a fának a kérgéből készített papiruszok voltak.

Ezen tudományos fegyverekkel kapták meg azt a hatalmas ismeretet, melyet még ma sem fedeztek fel a modern tudósok.

Tudták, hogy a mindenséget mozgató erőnek egy magnetikus, elektromos erőnek kell lenni, hiszen a föld körül mozog a hold és a mi égitestünket a napnak ereje mozgatja az orbitáján - és így a napunknak is forognia kell valami körül, egy hatalmas erő körül, melynek szintén egy elektromagnetikus erőnek kell lennie!

Ennek a Galaxiánk közepén lévő erőnek a mayák a HUNAPKU nevet adták meg.

HUN - Első

NAP - NAP

KU - ISTEN avagy ennek a szimbóluma a földi PIRAMIS.


Tudták, hogy ez az a hatalmas erő, mely a valóságban megadja földünknek és minden lényének az élethez való lehetőségét, és ez az, ami az erejével tudja szabályozni az életünket, és ezért adták meg a Főisten szerepét ennek az energiának.

Felismerték, hogy bennünk, az emberekben, sőt minden földi lényben és még az életlennek vélt  dolgokban is kell lenni egy bizonyos kicsiny része ennek az erőnek. Az emberekben ez erő--- más UNIVERZÀLIS  energiával keveredve adja a lelkünket mely valójában háromféle égi erőből áll össze. Ezek az erők teszik alkotóvá az embert és minél több ilyen erő van a testében annál jobban lesz tehetséges és jobb ember!

Itt kapcsolódik össze a fizikai test a lélekkel, a hittel és a vallással és ez  a jelenlegi civilizációnk nagy embereinek a hatalmas kérdése és keresése, melyet a mayák már több ezer évvel ezelőtt jól ismertek. Ők már bezárták azt a nagy kört, melyben egy pontra jut a tudomány a hittel!

Ezt a tudományt ma a mayák által ismerjük, ők hagyták maguk után, de minden ősi papi rend tanította, és titkának tartotta, hiszen egy közös eredetű tudománnyal rendelkeztek, sőt a magiár árja papok adták tovább a későbbi időkben ezt a beavatottságot az újonnan  kialakult már őshonos papoknak.

Ez a titkos TUDOMÁNY volt az, mely végigjárta a kerek földet és adta meg a civilizációk alapjait az ősi népeknél, ők alakították ki a különböző életformákat, és természetesen nem adhatták meg a magyarázatot az egyszerű, tudatlan népeknek, hanem szimbólumokba formálva, mint  egy mágiát mutattak be avagy egyszerűen dogmákra szorították le az ismereteiket.

Ezért nem szabad sohasem egy tudományos eredet kutatásánál figyelmen kívül hagyni a népnek a tudományát, nyelvét és hitét! Ez a három dolog mindig egybefügg és elválaszthatatlan lesz egymástól.

A tudást a nyelv tükrözi legjobban, és a papok által megismertetett tudás ad ki magából egy kollektív elképzelést a világmindenségről, mely vallássá, hitté alakul át idővel. Ez adja meg minden népnek a múltját, ez által fejlődik tovább egy jelenné és e két időszak ismerete fog egy jövőt kialakítani, egy újabb Civilizációt!

A Maya Kultúrában a legfontosabb szerepet a Naprendszerünk orbitájának az időmértéke adja meg, és ezt  nevezhetnénk úgy is, mint a maya magiár papi rendeknek a Galaktikai Kozmikus ismeretét.

A mayák ezt az orbitát kialakító erőt már időre tudták átszámítani.

Einstein beszélt először erről a számítási technikáról  nem is olyan régen - és a mayák ezzel a kuantikus számolással kapták meg a 25920 évet.  Így ez a ciklus beszél arról, hogy a Naprendszerünk 25920 év alatt teszi meg a teljes útját a hatalmas Hunpaku  magnetikus ereje körül.

Ezt az időt 5 részre osztották fel és egy 5-öd részének az ideje határozott meg a tudományukban egy Civilizációt, melynek újból az ősi papok a Nap nevét adták meg és a jelen pillanatban a NAPRENDSZERÜNK az 5. Napban van, tehát az utolsó szakaszának a végéhez ért és 2012. december 22-én éjjel 12 órakor lép át egy újabb ciklusába a Naprendszerünk. Útja, orbitája nem kerek, köralakú, hanem ovális és így nem egyformán éri el a hosszú útján Naprendszerünket a Hunapku ereje.

Azt az időszakot, amikor ez az erő bőséges akkor, amikor közelebb állunk ehhez az elektromagnetikus erő központhoz - a mayák Kozmikus Nappalnak nevezték, és az útnak a második felét, ahol ez az energia egyre kevesebb hatással van a naprendszerünkre Kozmikus Éjjelnek hívták. Mint látjuk, jelen pillanatban nem sok ilyen éltető erő ér el minket, melynek a következményét mindannyian érezzük valamilyen negatív formában. Ezt a 25920 évet a mai csillagászok 25625 évre teszik, mivel ezt a számot adja ki hibásan 5x5125 év.

Ennek az oka az, hogy nem az orbita közepén helyezkedik el ez az erő és így nem minden ciklusnak lesz  egyforma az időmértéke. 

Ha a 25920 évet 12 részre osztjuk fel, akkor megkapjuk a kozmikus hónapokat 2160 évvel, mely kiadja a 2160 éves ciklusokat. Ezek a ciklusok, kozmikus hónapok fogják az emberiségnek a fejlődési idejüket  meghatározni. Minden ilyen ciklus után megváltozik a tudománya, a nyelve és hite a földön élő embereknek, de mindig az előző ciklusból fejlődik tovább!

Ezek a kozmikus hónapok az égboltunk csillagzatának az állása, a csillagképek után kapják meg a nevüket és ezeket a neveket már jól ismerjük a földi havi horoszkópjaink után.

Ez megint csak igen ismeretes volt Babilonban, a KALDEUSI papok által - tehát a káldeusi papok ismerete is megint csak egybetartozik a mi papi rendünk tudásával, és őket ismerjük úgy, mint a csillagászat  tudósainak az őseit. Tudjuk róluk, hogy a papi rendeknek íródeákjai voltak, az írás és számolás tanítói.

A tanulmányaim során sohasem foglalkoztam a Magyarországon igen közismertté vált ARVISURÁVAL, DE MINT ÉRDEKESSÉGET MEG KELL említeni, hogy a káldeusi papok az ősi időben még a KUKULKAN neve alatt szerepelnek, annak a KUKULKÁNNAK, aki a mayák tanítója volt, annak a KUKULKÁNNAK akit még a keltáknál is megtalálunk  A legendáikban mint az első NAPKIRÁLYT említik, és akinek a felesége éppen Méd volt és ezt a feleséget el kell fogadnunk mint egy női papi rendet, a médeknek pedig az ötödik törzse a még női uralmú MAGIÁR papi rend volt.

A férfiuralmat képviselő papi rend tehát a Kukulkán-féle tudományt hirdető Káldeusok voltak és ezek a csillagok járását, a Kozmosz titkait ismerő tudósok a különböző ciklusok meghatározói - mely annyira jellemző lesz a mayák világában - és ezeknek a földi tükörképeinek megalakítói  lettek.

Az Arvisura regevilága mint a nagyszellemek rovódeákjának nevezi a KUKULKAN - Káldeusokat, aki Manitu Nagyszellem tanácsára Ataiszban meghonosította az égiek tudását és bölcsességét!

Az ARVISURA is beszél a Naprendszerünk orbitájának az idejéről, 25900 évről és nem számolja hozzá azt a NEM IDŐT - melyet a mayák éppen a Vénusz, a magyar TÜNDÉR SZÉP ILONA orbitájával kaptak meg! A másik eltérés, amit állít az Arvisura az, hogy 25900 év alatt a föld tengelye egy egész körben elfordul, a mayák szerint csak 90 fokban.

A magyar és káldeusi rendek tudományát igen jól felismerhetjük történelmi helyekből, időkből és népektől, a világnak sok-sok egymástól elszakadt területein és ahol ugyanazon a papi rendről egy és ugyanazon Titkos Tudományról adnak hírt.

A Szavak Titka c. könyvemben megjelöltem a MAGIÀR papi rendnek egy útját csupán a szavak etimológiája, elemzése után és nem is olyan régen kinyitottam a számítógépen egy TAMANA oldalt és megtaláltam az ősi világnak különböző magyar nevet használó térképeit. Nem véletlenül  az Irán északi részét kimutató adat ragadta meg a figyelmemet, hiszen innen indult el a magyarságunknak azon kicsiny része, mely végül is  ázsiai népekkel alkotva megalakította a MAGYAR NÉPÜNKNEK a törzsszövetségét. És az sem lett véletlenek játéka, hogy itt volt megtalálható a legtöbb ősi magyar szavunk.

Innen  indult el a magyarságunknak azon kicsiny része egyesülve a babilóniai KALDEUSI papokkal  a perzsa hódítási háborúk miatt, a vérengző papi üldözések után. Nem véletlenül együtt, nem ismeretlenül, hiszen már a HYBERBOREUSZBAN a mondák mint férjet és feleséget tüntették fel és egyesülve alkották meg az 500 éves Van-tói birodalmukat.


A női papi rendjüknek a neve ARMIGUADA volt és ennek a neve az ARAMI Guada lenne később megint más helyen és más időben. A RA szó már a KETTŐS KULTÚRÁRÓL és az ARAMI nyelvről beszél, de mivel a magyar szavainkat fordítva is lehet olvasni IMA ARA azaz kettős ima.

Innen maradt fenn a magyar ARA megnevezés is, mely már két embert, egy párt jelöl meg.

Az etruszkok magyarságának a kérdése is tisztázódni fog lassan, mindannak ellenére, hogy a nyelvükben, írásmódjukban, szokásaikban mint a magyarság rokonait tüntetik fel! - de nem lehet azon egyszerű oknál fogva, mivel e nép a szemita népek csoportjába tartozott bizonyos  kutatások szerint, és megint csak papi rendnek a tanításával lehet szóba hozni, mint pld. a sumeri Mada földön is, ahol szintén tanította a szemita népeket a magiár papi rendünknek a SZEMERE törzse (lásd a drága Tomory Zsuzsi  kutatásait) Lehetséges lehet, hogy ebből a névből ered a szemitizmus szó, mely a mai napig is sok nyelv által ismert az egész világon!

Igen papjaink, még más vallás, nyelv és kultúra kialakításában is részt vett és nemcsak Sumérián hanem a Nagy Asszíria területén is annak a másfajta szemita népnek a kialakulásában, a tudományában és a nyelvében, akik a mai napig is megtartották az arámi nyelvnek az egyik dialektusát, melyet ma SIRIÁK nyelvnek nevezünk. A mohamedán vallás nevének a jelentése is lefordítható könnyen a maya-magiár nyelv segítségével! MOJEN -GYERMEK, MÉD női papi rend, DÁN férfiuralmú papi rend - azaz  két papi rendnek gyermekei lettek


Ez történt a 13000 évvel ezelőtt megjelent ősi papi renddel is, mely a világ minden táját felkeresve adta meg a tudományokat, nyelveket és hiteket  a kozmikus ismeretei alapján, de a mayák ezt a Titkos Tudományt  olyan kemény kövekbe vésték a jelképes írással.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 59
Tegnapi: 21
Heti: 131
Havi: 1 077
Össz.: 297 180

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Nap, Hold, misztikus mayák, káldeusi papi rend
Üzenet a hegyről - © 2008 - 2019 - jokorjotteso.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »